Liv Karto

Styremedlem

Styremedlem, Vestfold og Telemark fylkeskommune

liv.karto@vtfk.no