Nettverket

NETTVERKET

BAKGRUNN

Regionen har allerede flere gode eksempler på virksomhet innenfor biogass. Potensialet for økt produksjon er stor.

Verdikjeden og teknologien er derimot umoden og nødvendig investeringer er ikke alltid bedriftsøkonomisk lønnsomme i en tidlig fase. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil opprette et samarbeid for å utvikle hele verdikjeden til et velfungerende marked.

I første omgang ønsker vi å etablere et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Oslo kommune. Prosjektgruppen vil arbeide aktivt for å inkludere andre aktører innen blant annet næringsliv og forskning.

FORMÅL OG MÅLSETTING

Hovedmålet med nettverket er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen.

Nettverket skal bidra til å stimulere en velfungerende verdikjede for biogass i regionen og:
• Bidra til økt reduksjon av klimagassutslipp gjennom overgang til fornybare drivstoff og økt bruk av bioressurser.
• Etablere en trippel Helix arena der det blir lagt til rette for erfaringsutveksling, kompetansebygging og utvikling av større prosjekter.
• Bidra til helhetstenkning rundt infrastruktur, anlegg etc.
• Oppnå regional/lokal behandling av bioressurser.
• Bidra til kommersialisering av biogass og biogjødsel.

Biogass Oslofjord skal stimulere til en velfungerende biogassverdikjede i regionen gjennom å samarbeide for å styrke gjennomføringen av partenes vedtatte politikk, mobilisere ressurser til tiltak gjennom søknader til tilskuddsprogrammer statelig og internasjonalt, lede og delta i ulike prosjekter og satsninger på biogass i regionen og drive kunnskapsbygging internt i nettverket.

SAMMEN ER VI STERKE

Partene i samarbeidet har sammenfallende mål om å bidra til bærekraftig og regional ressursutnyttelse, og reduksjon i utslipp av klimagasser.

NETTVERK

Biogass Oslofjord er et nettverkssamarbeid basert på partnerskap, der partnerne skal være likeverdige mht. styring, utvikling og gjennomføring.

EIERSKAP

Viken fylkeskommune gis det formelle administrative ansvaret for Biogass Oslofjord. Andre partnere kan inviteres med i samarbeidet forutsatt at de bidrar i henhold til medlemsbetingelsene. Det er et mål for samarbeidet å ha partnere både fra det offentlige, fra forskning og private aktører.