Oversikt over fossilfrie maskiner og kjøretøy

Oversikt over fossilfrie maskiner og kjøretøy

  • Main
  • FAQs
  • Oversikt over fossilfrie maskiner og kjøretøy
← All Topics

Prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» ble startet av Østfold fylkeskommune i januar 2017, og er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg. Alle kommuner i Østfold og Folloregionen har forpliktet seg til fossilfri transport innen 2030, og nå er turen kommet til å se på mulighetene for å ta i bruk fossilfrie maskiner.

 

Prosjektområdet dekker store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I tillegg vil vi samarbeide med entreprenører og bedrifter i prosjektområdet.

 

Prosjektet kjøper og leier inn aktuelle maskiner og låner deretter disse ut kostnadsfritt til interesserte brukere over en kort periode. På denne måten vil man få en mulighet til å vurdere om maskinene duger til arbeidsoppgavene før man går til innkjøp av tilsvarende.

 

Ønsker kommuner å anskaffe utstyr, men ikke helt ut tør å gjøre satsningen på fossilfritt utstyr fordi verdiene er store, og helst ønsker uttesting før dere bestemmer dere, så kan prosjektet bistå med utlån i 2-4 uker uten omkostninger.

 

Maskinene vil fraktes ut til aktuelle brukere etter hvert som de blir leid inn, og i henhold til en kalenderplan som settes opp etter hvert som ønskene kommer. Hva som kreves av elektriske kontakter og kapasitet for lading avklares før utkjøring av maskinene, alt etter hvilke typer som er aktuelle.

 

Kortfattet er hensikten å bistå virksomheter  med å sette fokus på fossilfrie maskiner og bistå med utlån av maskiner til kommuner og bedrifter som er i vurdering/anskaffelsesfasen av tyngre utstyr.

 

 

Fossilfrie maskiner i dette prosjektet er maskiner som drives av El., biogass eller hydrogen.

 

2010 var de totale utslippene i Norge fra ikke-veigående mobile kilder på 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter, dette inkluderer maskiner på avgiftsfri diesel, jernbane (dieseldrift), småbåter, snøscootere og motorredskaper. Av dette står traktorer, anleggsmaskiner, motorredskaper og jernbane for hovedparten, utslippene er primært fra forbrenning av diesel (Meld. St. 21 (2011–2012)).

 

Den svenske behov- og markedsanalysen gjort av organisasjonen Tunga fordon tar for seg produktkategorier innen arbeidsmaskiner som viser seg å ha størst klimagassutslipp i en kommune og som ikke nødvendigvis finnes alternativer til i dag. Rapporten har identifisert mange produkter som er relevante for en kommune i flere driftssammenhenger, alt fra anleggsgartner til snømåking, mm. Hovedfokuset til den rapporten har vært batteridrevne maskiner som gir nullutslipp og ingen avgasser, andre fordeler er mindre støy og mindre vibrasjoner (Mörstam, 2016).

 

Dette dokumentet er ment til å gi en grov oversikt over arbeidsmaskiner som benytter alternative energibærer og som er lavutslipps- og nullutslippsmaskiner. Derfor vil flere maskiner som ikke inkluderes i tabell 1 tas med, eksempelvis lokomotiver og lastebiler. Klimakutt fra ikke-veigående maskiner og arbeidsmaskiner har stort potensiale for reduksjoner og reduksjoner her vil ha innvirkning på det nasjonale regnskapet.

 

Les mer og se kontaktinformasjon på fossilfriemaskiner.no.