Aktuelle rapporter

Aktuelle rapporter

← All Topics

Rambøll har på oppdrag Biogass Oslofjord, i samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune, utarbeidet denne markedsrapporten om biogass i Oslofjordregionen. Biogass Oslofjord er en del av det Skandinaviske Interreg-prosjektet Biogass 2020. Regionen omfatter fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Rapporten bygger på data innhentet fra anlegg, intervjuer og mailkorrespondanse sammen med litteraturstudier.


Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall har vi etablert et utgangspunkt for å anslå den fremtidige betydningen for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av norske biologiske avfallsressurser.

 

Totalt viser analysen at den årlige verdiskapingen i dag er på 900 millioner kroner, mens den totale sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. GWh.

 

Samlede utslippsreduksjoner fra dagens verdikjede for produksjon og bruk av biogjødsel og biogass på Østlandet er beregnet til 103 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Ved en karbonpris på 500 kroner pr. tonn verdsettes denne utslippsreduksjonen til vel 50 millioner kroner på årsbasis.

 

Årlig bidrag til bruttonasjonalproduktet og miljø fra produksjon av biogass og biogjødsel kan øke i framtiden dersom produksjonsvolumet øker. Dette vil også øke antall sysselsatte i verdikjeden.

 

Ved en produksjonsøkning på Østlandet til 2.000 GWh har vi beregnet en samlet verdiskapingseffekt på 4,6 milliarder kroner, mens sysselsettingen kommer opp i ca. 3.300. Ved en økning av produksjonsnivået til 2.000 GWh pr år har vi anslått utslippsreduksjonene til 475.000 tonn CO2- ekvivalenter. Ved en kalkylepris på 500 kroner pr tonn er den årlige verdien av denne utslippsreduksjonen ca. 240 millioner kroner.

 

Det vil i tillegg til den årlige verdiskapingseffekten vil det også oppstå verdiskaping under utbygging av ny kapasitet i verdikjedene for biogass. Denne engangseffekten er anslått til ca 13.800 årsverk og 14 milliarder kroner for eksempelvis 2.000 GWh ny kapasitet.


Potentialen för en ökad biogasproduktion i Sverige är stor och en utveckling av en mer cirkulär och biobaserad ekonomi kommer att göra biogaslösningarna än mer attraktiva och intressanta. Biogasprocessen kan ta hand om de mest lågvärdiga typerna av biomassa sam- tidigt som farliga mikroorganismer oskadliggörs.

 

Det är inte nog med det. Genom biogaslösningarna uppgraderas biomassan till högvärdiga produkter som fordonsgas och biogödsel vilka kan ersätta fossila alternativ. Biogasen kan även vid behov användas för att producera exempelvis el, värme eller vätgas samt ingå i en industriell symbios i framtidens bioraffinaderier. Biogasprocessen har visat sig vara mycket flexibel och kan behandla en stor bredd av olika typer av biomassa.


20% av fremtidens drivstoffbruk og økt bruk av biogjødsel.


This technical report has been written to highlight the diversity of benefits from anaerobic digestion and biogas systems. Biogas from anaerobic digestion is not merely a concept of production of renewable energy; it cannot be compared to a wind turbine or a photovoltaic array. Nor can anaerobic digestion be bracketed as just a means of waste treatment or as a tool to reduce greenhouse gases in agriculture and in energy. It cannot be pigeonholed as a means of producing biofertilizer through mineralisation of the nutrients in slurry to optimise availability, or as a means of protecting water quality in streams and aquifers. It is all these and more. The multifunctionality of this concept is its clearest strength. Sustainable biogas systems include processes for treatment of waste, for protection of environment, for conversion of low-value material to higher-value material, for the production of electricity, heat and of advanced gaseous biofuel. Biogas and anaerobic digestion systems are dispatchable and as such can facilitate intermittent renewable electricity.