Aktuelle rapporter – Landbruk

Aktuelle rapporter – Landbruk

← All Topics

Denne forstudien er skrevet som en del av Interreg ØKS Biogas2020 prosjektet og gjennomført i regi av Biogass Oslofjord. Forstudien fikk innvilget støtte fra Klimasats 2016.

 

Forstudien valgte å se nærmere på to skoler, Kalnes vgs. i Østfold og Nome vgs. avd. Søve i Telemark. Fra samtaler med skolene trekkes undervisningsmuligheten seg frem som veldig viktig, noen er skoler er allerede i gang og har biogassanlegg eller er underveis med etablering. Utnyttelse av biogass til energiformål trekkes her frem som bonus ved etablering. Argumentene for etablering er undervisning, mulighet for intern og ekstern kunnskapsheving og tettere samarbeid med høyere utdanning og forskning og utvikling.

 

Fra resultatene kan en se at naturbruksskolene i Norge har potensiale på ca. 1 MNm3 biogass/år, noe som tilsvarer en energiverdi på ca. kr 1,3 MNOK Antall dyr som står bak disse tallene har potensialet til å utløse ca. 3,2 MNOK i form av tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Kalnes og Søve har her potensiale på ca. 84.000 Nm3, som tilsvarer energiverdi på ca. kr 106.000 og mulighet til å utløse ca. kr 313.000 i tilskudd.


I denne rapporten er det kartlagt det teoretiske biogasspotensialet fra husdyrgjødsel i Østfold, gjort en holdningsanalyse hos utvalgte bønder i regionen og kartlagt organisk næringsavfall fra større næringsvirksomhet i fylket.

 

Mengder husdyrgjødsel og det teoretiske biogasspotensial fra storfe, svin og fjærfe har blitt kartlagt og beregnet i denne rapporten. Det teoretiske biogasspotensialet fra husdyrgjødsel ligger totalt på 162 GWh. Dette tilsvarer et økonomisk potensial på 259,2 millioner kroner og 259 arbeidsplasser. Energimengdene per gård er vist i kart for de ulike dyreartene, dette er gjort via GIS kartprogram.

 

Det er også blitt kartlagt energimengder innenfor økonomisk bærekraftig fraktavstand fra to foreslåtte biogassanlegg, samt ett eksisterende ved Frevar KF i Fredrikstad. Dette er også vist i GIS-kart og tabeller. Innenfor alle tre lokalitetene vil det teoretiske potensialet være over den økonomiske bærekraftgrensen. Det er altså stort potensiale for økt biogassproduksjon med husdyrgjødsel som substrat i fylket.