Aktuelle rapporter – Industri

Aktuelle rapporter – Industri

← All Topics

Rambøll har på oppdrag Biogass Oslofjord, i samarbeid med Energigjenvinningsetaten i Oslo Kommune, utarbeidet denne markedsrapporten om biogass i Oslofjordregionen. Biogass Oslofjord er en del av det Skandinaviske Interreg-prosjektet Biogass 2020. Regionen omfatter fylkene Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Rapporten bygger på data innhentet fra anlegg, intervjuer og mailkorrespondanse sammen med litteraturstudier.


Oppbygging av verdikjeder for biogass og biogjødsel gir positive virkninger for regional verdiskaping og sysselsetting. Ved å benytte beregnede nøkkeltall har vi etablert et utgangspunkt for å anslå den fremtidige betydningen for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av norske biologiske avfallsressurser.

 

Totalt viser analysen at den årlige verdiskapingen i dag er på 900 millioner kroner, mens den totale sysselsettingen i verdikjeden utgjør i underkant av 730 årsverk. I snitt bidrar produksjonen av biogass til en samlet verdiskaping på ca. 2 millioner kroner pr. GWh og en sysselsetting på 1,7 årsverk pr. GWh.

 

Samlede utslippsreduksjoner fra dagens verdikjede for produksjon og bruk av biogjødsel og biogass på Østlandet er beregnet til 103 tusen tonn CO2-ekvivalenter. Ved en karbonpris på 500 kroner pr. tonn verdsettes denne utslippsreduksjonen til vel 50 millioner kroner på årsbasis.

 

Årlig bidrag til bruttonasjonalproduktet og miljø fra produksjon av biogass og biogjødsel kan øke i framtiden dersom produksjonsvolumet øker. Dette vil også øke antall sysselsatte i verdikjeden.

 

Ved en produksjonsøkning på Østlandet til 2.000 GWh har vi beregnet en samlet verdiskapingseffekt på 4,6 milliarder kroner, mens sysselsettingen kommer opp i ca. 3.300. Ved en økning av produksjonsnivået til 2.000 GWh pr år har vi anslått utslippsreduksjonene til 475.000 tonn CO2- ekvivalenter. Ved en kalkylepris på 500 kroner pr tonn er den årlige verdien av denne utslippsreduksjonen ca. 240 millioner kroner.

 

Det vil i tillegg til den årlige verdiskapingseffekten vil det også oppstå verdiskaping under utbygging av ny kapasitet i verdikjedene for biogass. Denne engangseffekten er anslått til ca 13.800 årsverk og 14 milliarder kroner for eksempelvis 2.000 GWh ny kapasitet.