1. Biogass og landbruket

1. Biogass og landbruket

← All Topics

Jordbruket står for 8,4% av Norges totale utslipp av klimagasser og er den største kilden til utslipp av de potente klimagassene metan og lystgass. Metan og lystgass har oppvarmingspotensiale tilsvarende 86 og 298 co2-ekvivalenter sett fra et 20 års perspektiv.

 

For at Norge skal nå sitt mål om et 30% utslippskutt må også landbrukssektoren bidra med å redusere sine kutt. En stor del av utslippene  fra jordbruket kommer fra gjødselproduksjon, lagring og håndtering. Husdyrgjødsel har potensiale til å øke biogassproduksjonen betraktelig. Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel vil bidra med utslippskutt i både jordbruks- og transportsektoren, her snakker vi vinn-vinn!

 

En gullgruve

 

Biogassproduksjon bidrar til utslippsreduksjon i både jordbruk- og transportsektoren, i tillegg til resirkuleringen av viktige næringsstoffer. Spesielt viktig er resirkuleringen av fosfor, en livsnødvendig og begrenset ressurs.

 

I tillegg til fosfor, inneholder biogjødsel også næringssaltene kalium og nitrogen. Næringsstoffene i biogjødsel kommer i lettere plantetilgjengelig form enn i ubehandlet husdyrgjødsel. Dette gjør biogjødsel til et utmerket gjødselprodukt i tillegg til at det holder ressursknappe næringsstoffer i omløp.

 

Regjeringen har satt et mål om at 30% av all husdyrgjødsel i Norge skal behandles i biogassanlegg innen 2020. Dette skal bidra til produksjon av grønn energi og reduserte klimagassutslipp fra jordbruket.

 

Tilskudd

 

Det finnes ulike tilskuddsordninger som fremmer norsk biogassproduksjon, både i stor og liten skala. For eksempel gir Innovasjon Norge tilskudd til innovasjon og biogasspiloter i tillegg til tilskudd for etablering av gårdsbaserte biogassanlegg. I tillegg gir ENOVA og Landbruksdirektoratet tilskudd for å fremme verdiskapning innenfor biogassektoren.

 

Grønn energi

 

Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel bidrar til en utslippsreduksjon innen både jordbruk- og transportsektoren. Altså doble kutt. Ved biogassproduksjon dannes metan, grønn co2 og biogjødsel, dette er alle tre ressurser som kan erstatte fossile produkter. For eksempel kan biometan erstatte fossile drivstoff, grønn co2 brukes til matproduksjon i drivhus og biogjødsel kan erstatte mineralgjødsel. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.